Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

27.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/26


Talan väckt den 18 december 2009 — Republiken Portugal mot Europeiska kommissionen

(Mål T-509/09)

2010/C 80/47

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Republiken Portugal (Lissabon, Portugal) (ombud: L. Inez Fernandes, A. Trindade Mimoso och A. Miranda Boavida)

Svarande: Europeiska kommissionen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

1.

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 14 oktober 2009, vilket den portugisiska regeringen delgavs genom skrivelse nr 11656, att neka tillstånd till samfinansiering av belopp som tidigare beviljats för förvärv av två havsgående patrullbåtar för fiskeövervakning, med ett belopp på 11 025 000 EUR,

2.

förplikta motparten att bifalla de ansökningar om ersättning som den portugisiska regeringen framställt i enlighet med Europeiska kommissionens beslut 2002/978/EG av den 10 december 2002,

3.

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

a)

Kommissionen har missbedömt rättsfakta, då portugisiska staten till punkt och pricka har följt alla bestämmelser som rör offentlig upphandling.

b)

Kommissionen har gjort en oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna.

c)

Kommissionen har åsidosatt sin motiveringsskyldighet. Det angripna beslutet innehåller inte någon som helst motivering till stöd för det antagna beslutet. Då beslutet innebär ett bestridande av, och allvarligt påverkar, rättsliga åtaganden som en medlemsstat gjort i vederbörlig ordning och därigenom orsakar medlemsstaten allvarlig skada, borde beslutet, än mer än andra beslut, innehålla en hållbar och övertygande motivering, vilket emellertid inte är fallet