Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

11.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 246/32


Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Republiken Lettland) den 9 juli 2010 — SIA Norma-A och SIA Dekom mot Ludzas novada dome

(Mål C-348/10)

()

2010/C 246/54

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Republiken Lettland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SIA Norma-A och SIA Dekom

Motpart: Ludzas novada dome

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 1.3 b i direktiv 2004/17/EG (1) tolkas på så sätt att ett avtal enligt vilket en entreprenör ges en rätt att bedriva kollektiv busstrafik anses utgöra ett koncessionsavtal om allmännyttiga tjänster, när avtalet innebär att vederlaget till viss del består i att utnyttja de aktuella tjänsterna och att den upphandlande enheten ska ersätta tjänsteleverantören för förluster som uppkommer i samband med utnyttjandet, varvid det följer av de offentligrättsliga bestämmelser som reglerar tillhandahållande av de aktuella tjänsterna och av avtalsbestämmelserna att verksamhetsrisken är begränsad?

2.

Om svaret på den första frågan är nekande, är artikel 2d.1 b i direktiv 92/13/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 2007/66/EG (2), direkt tillämplig i Republiken Lettland sedan den 21 december 2009?

3.

Om svaret på den andra frågan är jakande, ska artikel 2d.1 b i direktiv 92/13/EEG tolkas på så sätt att den är tillämplig på offentliga kontrakt som tilldelats före utgången av fristen för att införliva direktiv 2007/66/EG med nationell rätt?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfaranden vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (EUT L 134, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling (EUT L 335, s. 31).