Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 4 oktober 2012 – Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi

(mål C-502/11)

”Offentlig upphandling av byggentreprenader – Direktiv 93/37/EEG – Artikel 6 – Principerna om likabehandling och insyn – Tillåtligheten av lagstiftning som begränsar deltagande i anbudsförfaranden till bolag som bedriver kommersiell verksamhet och därmed utesluter enkla bolag (’società semplici’) – Bolagets syfte enligt lagstiftning och bolagsordning – Jordbruksföretag”

1.                     Tillnärmning av lagstiftning – Förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader – Direktiv 93/37 – Syfte (Rådets direktiv 93/37) (se punkt 31)

2.                     Tillnärmning av lagstiftning – Förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader – Anbudsgivare – Nationell lagstiftning som utesluter kandidater med en viss juridisk form – Otillåtet – Företag – Begrepp – Kvalificeringen oberoende av om den avtalade prestationen tillhandahålls direkt med företagets egna resurser, av dess juridiska form samt av dess systematiska närvaro på marknaden (Rådets direktiv 93/37) (se punkterna 32–35)

3.                     Tillnärmning av lagstiftning – Förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader – Direktiv 93/37 – Uteslutande från deltagande i ett upphandlingsförfarande – Den uttömmande karaktären av förteckningen över grunder i artikel 24 första stycket i direktivet – Möjlighet för medlemsstaterna att föreskriva andra grunder för uteslutande – Villkor (Rådets direktiv 93/37, artikel 24 första stycket) (se punkterna 37–42)

4.                     Tillnärmning av lagstiftning – Förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader – Direktiv 93/37 – Uteslutande från deltagande i ett upphandlingsförfarande – Nationell lagstiftning som utesluter enmansföretag i form av enkla bolag som bedriver åtminstone delvis kommersiell jordbruksverksamhet – Otillåtet (Rådets direktiv 93/37, artikel 6) (se punkterna 47–51)

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Consiglio di Stato – Tolkning av artikel 6 i rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader (EGT L 199, s. 54) – Icke-diskrimineringsprincipen – Nationell lagstiftning som begränsar deltagande i offentlig upphandling av byggentreprenader till bolag som bedriver kommersiell verksamhet och utesluter jordbruksföretag i form av enkla bolag (”società semplici”).

Avgörande

Unionsrätten, särskilt artikel 6 i rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 2001/78/EG av den 13 september 2001, utgör hinder för nationell lagstiftning, såsom den i fråga i det nationella målet, som förbjuder ett bolag såsom ett enkelt bolag (”società semplice”) som är att betrakta som ett ”företag” i den mening som avses i direktiv 93/3, från att delta i anbudsförfaranden enbart på grund av dess rättsliga form.