Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

23.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 344/22


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 10 oktober 2013 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italien) — Swm Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI mot Provinzia di Fermo

(Mål C-94/12) (1)

(Offentlig upphandling - Direktiv 2004/18/EG - Ekonomisk och finansiell ställning - Teknisk och/eller yrkesmässig kapacitet - Artiklarna 47.2 och 48.3 - Rätt för en ekonomisk aktör att åberopa andra enheters kapacitet - Artikel 52 - Certifieringssystem - Offentlig upphandling av byggentreprenader - Nationell lagstiftning enligt vilken det krävs ett kvalifikationscertifikat som motsvarar kontraktsföremålets kategori och värde - Förbud mot att åberopa certifikat från flera enheter för arbeten i en och samma kategori)

2013/C 344/36

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Swm Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI

Motpart: Provinzia di Fermo

Ytterligare deltagare i rättegången: Torelli Dottori SpA

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Tolkning av artikel 47.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, s. 114) — Den ekonomiska aktörens ekonomiska och finansiella ställning — Möjlighet att åberopa andra enheters kapacitet — Nationella bestämmelser som begränsar denna möjlighet till en enda enhet för varje certifieringskategori som fastställts av certifieringsföretaget

Domslut

Artiklarna 47.2 och 48.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster jämförda med artikel 44.2 i direktivet ska tolkas så att de utgör hinder för en nationell bestämmelse, såsom den som är aktuell i det nationella målet, vilken innebär att det i regel är förbjudet för ekonomiska aktörer som deltar i ett anbudsförfarande avseende offentlig upphandling av byggentreprenader att för en och samma kvalifikationskategori åberopa flera företags kapacitet.


(1)  EUT C 151, 26.05.2012.