Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

23.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 344/24


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 september 2013 — Republiken Frankrike mot Europeiska kommissionen

(Mål C-115/12 P) (1)

(Överklagande - Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) - Gemenskapens strukturåtgärd i regionen Martinique - Nedsättning av finansiellt stöd - Offentlig upphandling av byggentreprenader - Verksamhet i överenstämmelse med unionsbestämmelserna - Samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader - Direktiv 93/37/EEG - Artikel 2 - Begreppet direkt subvention - Begreppet anläggningar för sport, rekreation och fritid)

2013/C 344/39

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Republiken Frankrike (ombud: E. Belliard och N. Rouam)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: F. Dintilhac och A. Steiblytė)

Saken

Överklagande av tribunalens (sjunde avdelningen) dom av den 16 december 2011 i mål T-488/10, Frankrike mot kommissionen, genom vilken tribunalen ogillade talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut den K(2010) 5229 av den 28 juli 2010 om innehållande av en del av bidraget från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) till samlade programplaneringen för mål 1 avseende gemenskapens strukturåtgärder i regionen Martinique i Frankrike — Samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader — Begreppet direkt subvention — Begreppet anläggningar för sport, rekreation och fritid — Felaktig rättstillämpning — Bristfällig motivering

Domslut

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Republiken Frankrike ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 138, 12.05.2012.