Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

23.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 344/34


Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 10 oktober 2013 (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret — Danmark) — Ministeriet for Forskning, Innovation og Vidaregående Uddannelser mot Manova A/S

(Mål C-336/12) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Offentlig upphandling - Direktiv 2004/18/EG - Principen om likabehandling - Selektivt förfarande - Meddelande om upphandling - Begäran om att det sista offentliggjorda årsbokslutet ska bifogas ansökningshandlingarna - Detta årsbokslut saknas i vissa anbudssökandes ansökningshandlingar - Möjlighet för den upphandlande myndigheten att begära att dessa anbudssökande ska tillhandahålla detta bokslut efter det att den frist som fastställts för att inkomma med ansökningshandlingarna har löpt ut)

2013/C 344/59

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Østre Landsret

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ministeriet for Forskning, Innovation og Vidaregående Uddannelser

Motpart: Manova A/S

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Østre Landsret — Tolkning av bilaga II B i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, s. 114) — Principen om likabehandling — Den upphandlande myndigheten har angett som villkor för att få delta i upphandlingen att kandidaten ger in sitt senaste årsbokslut — Den upphandlande myndigheten har inte begärt att de kandidater som inte gett in sitt senaste årsbokslut när de ansökte om att få delta i upphandlingen trots att fristen för att få delta i urvalsförfarandet har löpt ut

Domslut

Principen om likabehandling ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att en upphandlande myndighet efter det att fristen för att ansöka om att få delta i en offentlig upphandling har löpt ut, begär att en anbudssökande ska inkomma med handlingar som beskriver denna sökandes situation, såsom ett offentliggjort årsbokslut, vars förekomst före utgången av fristen för ansökan om att få delta i ett upphandlingsförfarande objektivt kan kontrolleras, såvida det inte i upphandlingsdokumenten uttryckligen krävdes att dessa upplysningar skulle ha getts in vid äventyr att anbudssökanden annars skulle uteslutas från upphandlingsförfarandet. En sådan begäran får inte otillbörligt gynna eller missgynna den eller de anbudssökande som var föremål för begäran.


(1)  EUT C 287 av den 22.9.2012