Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

26.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 151/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italien) den 20 februari 2012 — Swm Costruzioni 2 SpA, D.I. Mannocchi Luigino mot Provincia di Fermo

(Mål C-94/12)

2012/C 151/24

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Swm Costruzioni 2 SpA, D.I. Mannocchi Luigino

Motpart: Provincia di Fermo

Tolkningsfråga

Ska artikel 47.2 i direktiv 18/2004/EG (1) tolkas så att den principiellt utgör hinder för att en medlemsstats bestämmelser — till exempel de italienska bestämmelserna i artikel 49.6 i lagstiftningsdekret nr 163/2006 — förbjuder, förutom i särskilda fall, att ett företag åberopar flera stödföretag i och med att det i bestämmelserna stadgas följande: ”I fråga om byggentreprenader får deltagaren endast åberopa ett stödföretag för varje certifieringskategori. I meddelandet om anbudsinfordran kan det anges att den ekonomiska aktören får åberopa flera stödföretag med hänsyn tagen till upphandlingens värde eller tjänsternas särart…”?


(1)  EUT L 134, s. 114.