Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

26.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 151/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italien) den 24 februari 2012 — Fastweb SpA mot Azienda Sanitaria Locale di Alessandria

(Mål C-100/12)

2012/C 151/25

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Fastweb SpA

Motpart: Azienda Sanitaria Locale di Alessandria

Övriga deltagare i rättegången: Telecom Italia S.p.A. och Path-net S.p.A.

Tolkningsfrågor

Utgör principen om parternas likvärdighet, icke-diskrimineringsprincipen och principen om skydd för konkurrensen i offentlig upphandling, såsom de framgår av direktiv 1989/665/EEG (1), i dess lydelse enligt direktiv 2007/66/EG (2) — med beaktande av att det rör sig om ett fall med endast två anbudsgivare som kvarstår i upphandlingsförfarandet (huvudklaganden och anslutningsklaganden, som vunnit upphandlingen), vilka var och en yrkat att den andra ska uteslutas på grund av att dess anbud inte uppfyller minimikraven för ett lämpligt anbud — hinder för att det i rättspraxis, det vill säga i beslut nr 4 av den 7 april 2011 från Consiglio di Stato i plenum, slås fast att prövningen av anslutningsöverklagandet, genom vilket huvudklagandens rätt och beslutet att tillåta huvudklaganden att delta i upphandlingen ifrågasätts, nödvändigtvis måste föregå prövningen av huvudöverklagandet och ha prejudiciell verkan vid prövningen av huvudöverklagandet, även då huvudklaganden har ett intresse, som ett medel för att uppnå sitt verkliga syfte, av att hela urvalsförfarandet genomförs på nytt och oberoende av antalet anbudsgivare som deltagit i förfarandet?


(1)  EGT L 395, s. 33; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 48.

(2)  EUT L 335, s. 31.