Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

20.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/23


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tyskland) den 10 januari 2013 — Datenlotsen Informationssysteme GmbH mot Technische Universität Hamburg-Harburg

(Mål C-15/13)

2013/C 114/36

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Datenlotsen Informationssysteme GmbH

Svarande: Technische Universität Hamburg-Harburg

Intervenient: Hochschul-Informations-System GmbH

Tolkningsfrågor:

1.

Ska med ett ”offentligt kontrakt” i den mening som avses i artikel 1.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG (1) av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster också förstås ett kontrakt i samband med vilket den upphandlande myndigheten visserligen inte kontrollerar uppdragstagaren som en egen förvaltning, men både den upphandlande myndigheten och uppdragstagaren kontrolleras av samma huvudman, som å sin sida är en upphandlande myndighet i den mening som avses i direktiv 2004/18, och den upphandlande myndigheten och uppdragstagaren huvudsakligen agerar för sin gemensamma huvudman (horisontell intern upphandling)?

Om den första frågan besvaras jakande:

2.

Måste en kontroll motsvarande den som en myndighet utövar över sin egen förvaltning omfatta uppdragstagarens hela verksamhet, eller är det tillräckligt att den begränsas till området för upphandlingen?


(1)  EUT L 134, s. 114.