Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Tillkännagivande (2011:1037) av tröskelvärden vid offentlig upphandlingDetta tillkännagivande ersätts av Tillkännagivande (2011:1575) den 30 december 2011.Utkom från trycket den 11 oktober 2011beslutat den 29 september 2011.Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligtEuropaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänsterEUT L 134, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0017)., senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EGEUT L 216, 20.8.2009, s. 76 (Celex 32009L0081).,Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänsterEUT L 134, 30.4.2004, s. 114 (Celex 32004L0018)., senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG,Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, ochkommissionens meddelande (2009/C 292/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/ EG och 2009/81/EGEUT C 292, 2.12.2009, s. 1 (Celex 52009XC1202(01))..Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 
– 
3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 § första stycket 1: 
 
125 000 euro 
1 243 375 kronor 
– 
3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 § första stycket 2 och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b: 
 
193 000 euro 
1 919 771 kronor 
– 
3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13 kap. 1 § första stycket och 13 kap. 5 § första stycket: 
 
4 845 000 euro 
48 193 215 kronor 
Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 
– 
3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första stycket: 
 
387 000 euro 
3 849 489 kronor 
– 
3 kap. 1 § första stycket 2: 
 
4 845 000 euro 
48 193 215 kronor 
Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 
– 
3 kap. 1 § första stycket 1: 
 
387 000 euro 
3 849 489 kronor 
– 
3 kap. 1 § första stycket 2: 
 
4 845 000 euro 
48 193 215 kronor 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2011:1037 (Utkom d. 11 okt. 2011.)Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2010:53) av tröskelvärden vid offentlig upphandling.