Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tillkännagivande (2011:1037) av tröskelvärden vid offentlig upphandling

Detta tillkännagivande ersätts av Tillkännagivande (2011:1575) den 30 december 2011.

Utkom från trycket den 11 oktober 2011

beslutat den 29 september 2011.

Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt

 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster1) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG2) ,

  1)

  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0017).

  2)

  EUT L 216, 20.8.2009, s. 76 (Celex 32009L0081).

 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster3) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG,

  3)

  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114 (Celex 32004L0018).

 3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, och

 4. kommissionens meddelande (2009/C 292/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/ EG och 2009/81/EG4) .

  4)

  EUT C 292, 2.12.2009, s. 1 (Celex 52009XC1202(01)).

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

 

 

3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 § första stycket 1:

 
 

125 000 euro

 

1 243 375 kronor

 

 

3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 § första stycket 2 och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b:

 
 

193 000 euro

 

1 919 771 kronor

 

 

3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13 kap. 1 § första stycket och 13 kap. 5 § första stycket:

 
 

4 845 000 euro

 

48 193 215 kronor

 

Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

 

 

3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första stycket:

 
 

387 000 euro

 

3 849 489 kronor

 

 

3 kap. 1 § första stycket 2:

 
 

4 845 000 euro

 

48 193 215 kronor

 

Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

 

 

3 kap. 1 § första stycket 1:

 
 

387 000 euro

 

3 849 489 kronor

 

 

3 kap. 1 § första stycket 2:

 
 

4 845 000 euro

 

48 193 215 kronor