Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Tillkännagivande (2011:1038) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling

Detta tillkännagivande har ersatts av tillkännagivande (2016:1228) den 16 december 2016.

Utkom från trycket den 11 oktober 2011
beslutat den 29 september 2011.

Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt enligt

 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster1) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG2) ,

  1)

  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0017).

  2)

  EUT L 216, 20.8.2009, s. 76 (Celex 32009L0081).

 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster3) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG,

  3)

  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114 (Celex 32004L0018).

 3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, och

 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV)4) .

  4)

  EGT L 340, 16.12.2002, s. 1 (Celex 32002R2195).

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

 
 
 

NACE

 
 

Avdelning F

Byggentreprenader

CPV-kod

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anm.

 

45

 
 
 

Byggverksamhet

 

Omfattar:

– nybyggnad, renovering och normal reparation

 

45000000

 
 

45.1

 
 

Mark- och grundarbeten

 
 

45100000

 
 
 

45.11

 

Rivning av hus; markarbeten

 

Omfattar:

– rivning och rasering av byggnader och andra anläggningar

– röjning av byggplatser

– markarbeten: schaktning, deponering, nivellering av byggplatser, dikesgrävning, bergrensning, sprängning etc.

– iordningsställande av gruvarbetsplatser: avtäckning samt annat iordningsställande av ägor och platser som innehåller mineraler

Omfattar även:

– dränering av byggplatser

– dränering av jordbruks- eller skogsbruksmark

 

45110000

 
 
 

45.12

 

Markundersökning

 

Omfattar:

– provborrning och tagning av kärnprov för byggande, för geofysiska, geologiska eller liknande ändamål

Omfattar inte:

– borrning av källor för produktion av råpetroleum eller naturgas, jfr 11.20

– brunnsborrning, jfr 45.25

– schaktsänkning, jfr 45.25

– spårning av olje- och naturgasfält, utförande av geofysiska, geologiska och seismiska undersökningar, jfr 74.20

 

45120000

 
 

45.2

 
 

Bygg- och anläggningsarbeten

 
 

45200000

 
 
 

45.21

 

Uppförande av hus och andra byggnadsverk

 

Omfattar:

– byggande av alla slags byggnader

– byggande av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d.:

– broar, inklusive sådana för upphöjda vägar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor

– rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät för el och telekommunikation

– rörledningar i tätort, tätortsnät för el och telekommunikation samt därmed förknippade arbeten

– montering och uppförande på plats av monteringsfärdiga byggnader

Omfattar inte:

– tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning, jfr 11.20

– uppförande av kompletta monteringsfärdiga byggnader av egentillverkade delar av annat material än betong, jfr huvudgrupperna 20, 26 och 28

– anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader, jfr 45.23

– bygginstallationer, jfr 45.3

– slutbehandling av byggnader, jfr 45.4

– arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet, jfr 74.20

– projektledning för byggande, jfr 74.20

 

45210000

utom:

-45213316

45220000

45231000

45232000

 
 
 

45.22

 

Takarbeten

 

Omfattar:

– byggande av tak

– taktäckning

– impregnering

 

45261000

 
 
 

45.23

 

Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggningar

 

Omfattar:

– anläggning av vägar, gator samt andra kör- och gångvägar

– anläggning av järnvägar

– anläggning av start- och landningsbanor på flygfält

– anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader

– målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser

Omfattar inte:

– förberedande markarbeten, jfr 45.11

 

45212212 och DA03

45230000

utom:

-45231000

-45232000

-45234115

 
 
 

45.24

 

Vattenbyggnad

 

Omfattar:

– anläggning av: vattenleder, hamn- och flodarbeten, småbåtshamnar (marinor), slussar etc.

– dammar, diken o.d.

– muddring

– undervattensarbete

 

45240000

 
 
 

45.25

 

Andra bygg- och anläggningsarbeten

 

Omfattar:

– bygg- eller anläggningsverksamhet som är specialiserad inom något för olika slags konstruktioner gemensamt område och fordrar specialistkompetens eller specialutrustning:

– grundläggning inklusive pålning

– borrning och byggande av brunnar, schaktsänkning

– uppförande av icke egentillverkade stålelement

– bockning av stål

– murning och stenläggning

– resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, inklusive uthyrning av byggnadsställningar och arbetsplattformar

– uppförande av skorstenar och industriugnar

Omfattar inte:

– uthyrning av byggnadsställningar utan resning och nedmontering, jfr 71.32

 

45250000

45262000

 
 

45.3

 
 

Bygginstallationer

 
 

45300000

 
 
 

45.31

 

Elinstallationer

 

Omfattar:

– installation i byggnader och andra anläggningar av: elkablar och elarmatur, telekommunikationssystem elvärmesystem, antenner, brandlarm, tjuvlarm, hissar och rulltrappor, åskledare etc.

 

45213316

45310000

utom:

-45316000

 
 
 

45.32

 

Isoleringsarbeten

 

Omfattar:

– installation i byggnader och andra anläggningar av värme-, ljud- eller vibrationsisolering

Omfattar inte:

– impregnering, jfr 45.22

 

45320000

 
 
 

45.33

 

VVS-arbeten

 

Omfattar:

– installation i byggnader och andra anläggningar av: vattensystem samt sanitetsutrustning, gasarmaturer, värme-, ventilations-, kyl- och luftkonditioneringsutrustning inklusive ledningar, sprinklersystem

Omfattar inte:

– installation av elvärmesystem, jfr 45.31

 

45330000

 
 
 

45.34

 

Andra bygginstallationer

 

Omfattar:

– installation av belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält och hamnar

– installation i byggnader och andra anläggningar av andra armaturer och anordningar

 

45234115

45316000

45340000

 
 

45.4

 
 

Slutbehandling av byggnader

 
 

45400000

 
 
 

45.41

 

Puts-, fasad- och stuckaturarbeten

 

Omfattar:

– anbringande på byggnader och andra anläggningar av invändig eller utvändig puts och stuck inklusive närstående basmaterial för putsning

 

45410000

 
 
 

45.42

 

Byggnadssnickeriarbeten

 

Omfattar:

– installation av icke egentillverkade dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, kök med fast inredning, trappor, butiksinredning o.d., av trä eller andra material

– invändig slutbehandling såsom arbete med tak, väggbeklädnader av trä och flyttbara skiljeväggar

Omfattar inte:

– läggning av parkett och andra golvbeläggningar av trä, jfr 45.43

 

45420000

 
 
 

45.43

 

Golv- och väggbeläggningsarbeten

 

Omfattar:

– läggning, uppsättning eller fastsättning i byggnader och andra anläggningar av: vägg- eller golvplattor av keramiskt material, betong eller huggen sten, parkett och andra golvbeläggningar av trä, mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plast, terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller - väggar, tapeter

 

45430000

 
 
 

45.44

 

Måleri- och glasmästeriarbeten

 

Omfattar:

– invändig och utvändig målning av byggnader

– målning av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d.

– installation av glas, speglar etc.

Omfattar inte:

– installation av fönster, jfr 45.42

 

45440000

 
 
 

45.45

 

Annan slutbehandling av byggnader

 

Omfattar:

– installation av privata simbassänger

– rengöring med ånga, blästring och liknande behandling av fasader

– annan slutbehandling av byggnader

Omfattar inte:

– invändig rengöring av byggnader och andra konstruktioner, jfr 74.70

 

45212212 och DA04

45450000

 
 

45.5

 
 

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

 
 

45500000

 
 
 

45.50

 

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

 

Omfattar inte:

– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt -utrustning utan förare, jfr 71.32

 

45500000

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1038

(Utkom d. 11 okt. 2011.)