Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Tillkännagivande (2011:1038) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandlingDetta tillkännagivande har ersatts av tillkännagivande (2016:1228) den 16 december 2016.Utkom från trycket den 11 oktober 2011beslutat den 29 september 2011.Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt enligtEuropaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänsterEUT L 134, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0017)., senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EGEUT L 216, 20.8.2009, s. 76 (Celex 32009L0081).,Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänsterEUT L 134, 30.4.2004, s. 114 (Celex 32004L0018)., senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG,Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, ochEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV)EGT L 340, 16.12.2002, s. 1 (Celex 32002R2195)..Förteckning över byggentreprenadkontrakt
 
 
 
NACE
 
 
Avdelning F
Byggentreprenader
CPV-kod
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
Benämning
Anm.
 
45 
 
 
Byggverksamhet 
Omfattar: – nybyggnad, renovering och normal reparation 
45000000 
 
45.1 
 
Mark- och grundarbeten 
 
45100000 
 
 
45.11 
Rivning av hus; markarbeten 
Omfattar: – rivning och rasering av byggnader och andra anläggningar– röjning av byggplatser– markarbeten: schaktning, deponering, nivellering av byggplatser, dikesgrävning, bergrensning, sprängning etc.– iordningsställande av gruvarbetsplatser: avtäckning samt annat iordningsställande av ägor och platser som innehåller mineralerOmfattar även: – dränering av byggplatser– dränering av jordbruks- eller skogsbruksmark 
45110000 
 
 
45.12 
Markundersökning 
Omfattar: – provborrning och tagning av kärnprov för byggande, för geofysiska, geologiska eller liknande ändamål Omfattar inte:– borrning av källor för produktion av råpetroleum eller naturgas, jfr 11.20– brunnsborrning, jfr 45.25– schaktsänkning, jfr 45.25– spårning av olje- och naturgasfält, utförande av geofysiska, geologiska och seismiska undersökningar, jfr 74.20 
45120000 
 
45.2 
 
Bygg- och anläggningsarbeten 
 
45200000 
 
 
45.21 
Uppförande av hus och andra byggnadsverk 
Omfattar: – byggande av alla slags byggnader– byggande av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d.:– broar, inklusive sådana för upphöjda vägar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor– rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät för el och telekommunikation– rörledningar i tätort, tätortsnät för el och telekommunikation samt därmed förknippade arbeten– montering och uppförande på plats av monteringsfärdiga byggnader Omfattar inte: – tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning, jfr 11.20– uppförande av kompletta monteringsfärdiga byggnader av egentillverkade delar av annat material än betong, jfr huvudgrupperna 20, 26 och 28– anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader, jfr 45.23– bygginstallationer, jfr 45.3– slutbehandling av byggnader, jfr 45.4– arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet, jfr 74.20– projektledning för byggande, jfr 74.20 
45210000 utom:-45213316452200004523100045232000 
 
 
45.22 
Takarbeten 
Omfattar: – byggande av tak– taktäckning– impregnering 
45261000 
 
 
45.23 
Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggningar 
Omfattar: – anläggning av vägar, gator samt andra kör- och gångvägar– anläggning av järnvägar– anläggning av start- och landningsbanor på flygfält– anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader– målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser Omfattar inte: – förberedande markarbeten, jfr 45.11 
45212212 och DA03 45230000utom:-45231000-45232000-45234115 
 
 
45.24 
Vattenbyggnad 
Omfattar: – anläggning av: vattenleder, hamn- och flodarbeten, småbåtshamnar (marinor), slussar etc.– dammar, diken o.d.– muddring– undervattensarbete 
45240000 
 
 
45.25 
Andra bygg- och anläggningsarbeten 
Omfattar: – bygg- eller anläggningsverksamhet som är specialiserad inom något för olika slags konstruktioner gemensamt område och fordrar specialistkompetens eller specialutrustning:– grundläggning inklusive pålning– borrning och byggande av brunnar, schaktsänkning– uppförande av icke egentillverkade stålelement– bockning av stål– murning och stenläggning– resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, inklusive uthyrning av byggnadsställningar och arbetsplattformar– uppförande av skorstenar och industriugnar Omfattar inte: – uthyrning av byggnadsställningar utan resning och nedmontering, jfr 71.32 
45250000 45262000 
 
45.3 
 
Bygginstallationer 
 
45300000 
 
 
45.31 
Elinstallationer 
Omfattar: – installation i byggnader och andra anläggningar av: elkablar och elarmatur, telekommunikationssystem elvärmesystem, antenner, brandlarm, tjuvlarm, hissar och rulltrappor, åskledare etc. 
45213316 45310000utom:-45316000 
 
 
45.32 
Isoleringsarbeten 
Omfattar: – installation i byggnader och andra anläggningar av värme-, ljud- eller vibrationsisolering Omfattar inte: – impregnering, jfr 45.22 
45320000 
 
 
45.33 
VVS-arbeten 
Omfattar: – installation i byggnader och andra anläggningar av: vattensystem samt sanitetsutrustning, gasarmaturer, värme-, ventilations-, kyl- och luftkonditioneringsutrustning inklusive ledningar, sprinklersystem Omfattar inte: – installation av elvärmesystem, jfr 45.31 
45330000 
 
 
45.34 
Andra bygginstallationer 
Omfattar: – installation av belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält och hamnar– installation i byggnader och andra anläggningar av andra armaturer och anordningar 
45234115 4531600045340000 
 
45.4 
 
Slutbehandling av byggnader 
 
45400000 
 
 
45.41 
Puts-, fasad- och stuckaturarbeten 
Omfattar: – anbringande på byggnader och andra anläggningar av invändig eller utvändig puts och stuck inklusive närstående basmaterial för putsning 
45410000 
 
 
45.42 
Byggnadssnickeriarbeten 
Omfattar: – installation av icke egentillverkade dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, kök med fast inredning, trappor, butiksinredning o.d., av trä eller andra material– invändig slutbehandling såsom arbete med tak, väggbeklädnader av trä och flyttbara skiljeväggar Omfattar inte: – läggning av parkett och andra golvbeläggningar av trä, jfr 45.43 
45420000 
 
 
45.43 
Golv- och väggbeläggningsarbeten 
Omfattar: – läggning, uppsättning eller fastsättning i byggnader och andra anläggningar av: vägg- eller golvplattor av keramiskt material, betong eller huggen sten, parkett och andra golvbeläggningar av trä, mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plast, terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller - väggar, tapeter 
45430000 
 
 
45.44 
Måleri- och glasmästeriarbeten 
Omfattar: – invändig och utvändig målning av byggnader– målning av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d.– installation av glas, speglar etc. Omfattar inte: – installation av fönster, jfr 45.42 
45440000 
 
 
45.45 
Annan slutbehandling av byggnader 
Omfattar: – installation av privata simbassänger– rengöring med ånga, blästring och liknande behandling av fasader– annan slutbehandling av byggnader Omfattar inte: – invändig rengöring av byggnader och andra konstruktioner, jfr 74.70 
45212212 och DA04 45450000 
 
45.5 
 
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 
 
45500000 
 
 
45.50 
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 
Omfattar inte: – uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt -utrustning utan förare, jfr 71.32 
45500000 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2011:1038 (Utkom d. 11 okt. 2011.)