Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Tillkännagivande (2011:1575) av tröskelvärden vid offentlig upphandlingDetta tillkännagivande har ersatts av tillkännagivande (2014:5) den 28 januari 2014.Utkom från trycket den 30 december 2011beslutat den 8 december 2011.Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligtEuropaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänsterEUT L 134, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0017)., senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011 av den 30 november 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG/81/ EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfarandenEUT L 319, 2.12.2011, s. 43 (Celex 32011R1251).,Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänsterEUT L 134, 30.4.2004, s. 114 (Celex 32004L0018)., senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011,Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG EUT L 216, 20.8.2009, s. 76 (Celex 32009L0081)., senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011, ochkommissionens meddelande (2011/C 353/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG EUT C 353, 3.12.2011, s. 1 (Celex 52011XC1203(01))..Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 
– 
3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 § första stycket 1: 
 
130 000 euro 
1 233 401 kronor 
– 
3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 § första stycket 2 och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b: 
 
200 000 euro 
1 897 541 kronor 
– 
3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13 kap. 1 § första stycket och 13 kap. 5 § första stycket: 
 
5 000 000 euro 
47 438 500 kronor 
Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 
– 
3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första stycket: 
 
400 000 euro 
3 795 080 kronor 
– 
3 kap. 1 § första stycket 2: 
 
5 000 000 euro 
47 438 500 kronor 
Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 
– 
3 kap. 1 § första stycket 1: 
 
400 000 euro 
3 795 080 kronor 
– 
3 kap. 1 § första stycket 2: 
 
5 000 000 euro 
47 438 500 kronor 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2011:1575 (Utkom d. 30 dec. 2011.)Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2011:1037) av tröskelvärden vid offentlig upphandling.