Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Tillkännagivande (2011:1575) av tröskelvärden vid offentlig upphandling

Detta tillkännagivande har ersatts av tillkännagivande (2014:5) den 28 januari 2014.

Utkom från trycket den 30 december 2011
beslutat den 8 december 2011.

Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt

 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster1) , senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011 av den 30 november 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG/81/ EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden2) ,

  1)

  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0017).

  2)

  EUT L 319, 2.12.2011, s. 43 (Celex 32011R1251).

 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster3) , senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011,

  3)

  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114 (Celex 32004L0018).

 3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG 4) , senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011, och

  4)

  EUT L 216, 20.8.2009, s. 76 (Celex 32009L0081).

 4. kommissionens meddelande (2011/C 353/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG 5) .

  5)

  EUT C 353, 3.12.2011, s. 1 (Celex 52011XC1203(01)).

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

 

 

3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 § första stycket 1:

 
 

130 000 euro

 

1 233 401 kronor

 

 

3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 § första stycket 2 och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b:

 
 

200 000 euro

 

1 897 541 kronor

 

 

3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13 kap. 1 § första stycket och 13 kap. 5 § första stycket:

 
 

5 000 000 euro

 

47 438 500 kronor

 

Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

 

 

3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första stycket:

 
 

400 000 euro

 

3 795 080 kronor

 

 

3 kap. 1 § första stycket 2:

 
 

5 000 000 euro

 

47 438 500 kronor

 

Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

 

 

3 kap. 1 § första stycket 1:

 
 

400 000 euro

 

3 795 080 kronor

 

 

3 kap. 1 § första stycket 2:

 
 

5 000 000 euro

 

47 438 500 kronor

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1575

(Utkom d. 30 dec. 2011.)

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2011:1037) av tröskelvärden vid offentlig upphandling.