Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2010:570) om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2010:570) om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling2 ska ha följande lydelse.


SFS 2012:391

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2011/12:106, bet. 2011/12:FiU42, rskr. 2011/12:210.
Ändringen innebär bl.a. att punkten 2 upphävs.