Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:391 Utkom från trycket den 15 juni 2012Lag om ändring i lagen (2010:570) om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling;utfärdad den 7 juni 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:106, bet. 2011/12:FiU42, rskr. 2011/12:210. föreskrivs att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2010:570) om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandlingÄndringen innebär bl.a. att punkten 2 upphävs. ska ha följande lydelse.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLLars Hedengran(Socialdepartementet)