Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:392 Utkom från trycket den 15 juni 2012Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling;utfärdad den 7 juni 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:106, bet. 2011/12:FiU42, rskr. 2011/12:210. föreskrivs att det i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling ska införas en ny paragraf, 2 kap. 10 a §, av följande lydelse.2 kap.10 a §10 a § Tidigare 2 kap. 10 a § upphävd genom 2010:570. Med kontrakt enligt 10 § avses dock inte avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900), omden upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, ochden juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och ska tillämpas även i fall då avtal har slutits före ikraftträdandet.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLLars Hedengran(Socialdepartementet)