Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 10 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 10 §

En upphandlande myndighet eller enhet får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering när det gäller kontrakt som tillhandahåller luft- och sjötransporter för EES-staternas väpnade styrkor eller polismän som skickats eller kommer att skickas utomlands när det är omöjligt att hålla tidsfrister vid selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med föregående annonsering med anledning av giltighetstiden för anbuden.

SFS 2014:771

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.