Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet;

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1 kap. 3–6 §§ lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 3 §

Det finns bestämmelser om offentlig upphandling i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, om upphandling i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och om upphandling av koncessioner i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

1 kap. 4 §

Om en upphandling omfattas av såväl denna lag som lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, ska denna lag tillämpas.

1 kap. 5 §

Om en upphandling delvis omfattas av denna lag men i övrigt inte omfattas av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, ska denna lag inte tillämpas.

1 kap. 6 §

Det som sägs i 4 och 5 §§ gäller bara om tilldelning av ett enda kontrakt är berättigat av objektiva skäl.
Ett beslut att tilldela ett enda kontrakt får inte fattas för att undvika att upphandlingen omfattas av denna lag, lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

SFS 2016:1160

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONRikard Jermsten(Finansdepartementet)