Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling ska införas en ny paragraf, 3 kap. 28 §, och närmast före 3 kap. 28 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

Vissa kollektivtrafiktjänster

3 kap. 28 §

Denna lag gäller inte för kontrakt som avser kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på vatten.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONRikard Jermsten(Finansdepartementet)
Prop. 2016/17:28, bet. 2016/17:TU5, rskr: 2016/17:71.