Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

dels att 12 kap. 21 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 3 a §, och närmast före 1 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

Undantag från förvaltningslagen

1 kap. 3 a §

Om förvaltningslagen (2017:900) är tillämplig i ett ärende om upphandling, ska den upphandlande myndigheten inte tillämpa 10 och 25 §§ i den lagen.

12 kap.

12 kap. 21 §

En begäran om att få tillgång till ett kontrakt ska behandlas skyndsamt.
Vid handläggningen av ett ärende om att lämna ut ett kontrakt, ska den upphandlande myndigheten tillämpa bestämmelserna om motivering av beslut och om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till i 32–34 §§ förvaltningslagen (2017:900).

SFS 2018:859

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
På regeringens vägnarARDALAN SHEKARABIMagnus Bengtson(Finansdepartementet)
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.