Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

KK (1952:99) anggående skyldighet i visst fall att vidarebefordra försändelse, som varit föremål för beslag

Denna kungörelse upphör enligt F (2008:1395) att gälla vid utgången av januari 2009.

Utfärdad den 21 mars 1952

Har brev, telegram eller annan försändelse, som finns hos ett befordringsföretag, tagits i beslag vid förundersökning angående brott, som avses i 1 § lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål, skall, sedan beslaget hävts, försändelsen på undersökningsledarens eller åklagarens begäran genom befordringsföretagets försorg tillställas adressaten.

SFS 1993:620

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1952:99

(Utkom d. 26 mars 1952.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1993:620

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 2008:1395

(Utkom d. 30 dec. 2008.)