Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

KK (1958:215) med vissa föreskrifter om häkten och polisarrester

Denna förordning upphör enligt F (2014:1108) att gälla den 1 januari 2015.

Utfärdad den 25 april 1958

1 §

Förvaringsrum i häkte eller polisarrest skall fylla skäliga anspråk på sundhet.

SFS 1988:42

2 §

Förvaringsrum skall vara så anordnat, att obehörigas insyn förhindras. Det skall vara försett med fönster, som är så inrättat att rummet erhåller god dager.

Golvytan skall vara minst 6 kvadratmeter, rummets kubikinnehåll minst 15 kubikmeter och rumshöjden minst 2,40 meter.

Rummet skall vara på tillfredsställande sätt ljudisolerat och i övrigt så inrättat, att obehörig förbindelse mellan den intagne och annan såvitt möjligt förhindras.

SFS 1987:335

3 §

Förvaringsrum skall vara försett med ändamålsenliga anordningar för uppvärmning, luftväxling och belysning samt med lämpligt signalsystem för påkallande av vaktpersonalens uppmärksamhet.

I förvaringsrum skall finnas stol, bord, hylla och säng jämte erforderlig sängutrustning; dock må rum, som användes till förvaring av berusad, våldsam eller sjuk person, i stället hava annan lämplig inredning.

Inredningen i förvaringsrum skall såvitt möjligt erhålla sådant utförande och förses med sådana skyddsanordningar, att den icke kan av intagen begagnas till skada för honom själv eller annan.

4 §

Till förvaringsrum skall höra klosett och tvättställ. Därjämte skall finnas särskilt utrymme med lämpliga anordningar för förvaring av de intagnas kläder och övriga tillhörigheter.

5 §

Förvaringsrum skall vid användning dagligen rengöras och luftas samt vara uppvärmt till vanlig rumstemperatur. När rummet ej användes, skall det hållas så uppvärmt att det kan tagas i bruk utan längre tidsutdräkt. Ej må förvaringsrum användas till annat än avsett ändamål.

6 §

Beklädnadspersedlar och toalettartiklar skola tillhandahållas intagen i den mån så erfordras och finnes lämpligt.

7 §

Begagnade persedlar skola vid utlämnande till intagen vara väl rengjorda. Har intagen visat sig vara behäftad med smittsam sjukdom eller ohyra, skall såväl förvaringsrummet som av honom använda persedlar desinficeras.

8 §

Tillsyn utövas av Kriminalvården över häkten och polisarrester som äro anordnade i anslutning till sådana häkten samt av rikspolisstyrelsen över övriga polisarrester.

SFS 2005:986

9 §

Tillsynsmyndigheten meddelar de närmare föreskrifter som behövas för tillämpning av 1 7 §§.

Om särskilda skäl föreligga, må tillsynsmyndigheten medge undantag från bestämmelserna i 2 § första stycket andra punkten, andra och tredje styckena samt 3 5 §§.

SFS 1967:609

10 §

[har upphävts genom kungörelse (1970:531).]

SFS 1970:531

11 §

Kriminalvården och Rikspolisstyrelsen upprättar i samråd normalritningar och tekniska anvisningar för byggande och inredning av häkten och polisarrester.

SFS 2005:986

12 §

[har upphävts genom kungörelse (1970:531).]

SFS 1970:531

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1958:215

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1958.

Genom kungörelsen upphävas:

1) kungörelsen d. 13 okt. 1921 (nr 610) angående fastställande av ritning till härads- eller stadsfängelse;

2) kungörelsen d. 4 maj 1934 (nr 134) med vissa föreskrifter angående förvaring av personer i härads- och stadsfängelser samt vissa polisarrester; samt

3) kungörelsen d. 21 juni 1946 (nr 303) med vissa bestämmelser angående häktad.

SFS 1967:609

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1968.

SFS 1970:531

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1971.

SFS 1987:335

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1987.

SFS 1988:42

Denna förordning träder i kraft d. 12 april 1988.

SFS 1993:1015

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1993.

SFS 2005:986

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.