Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1958:262) om tillämpning av lagen (1943:881) om polisens ställning under krig

Rubriken har denna lydelse enl. F 2014:1110.

Utfärdad den 17 december 1958.

1 §

Varje polisman är under krig skyldig att i enlighet med vad som sägs i denna kungörelse delta i rikets försvar.

SFS 2014:1110

2 §

En polisman som varaktigt tjänstgör vid Säkerhetspolisen får tas i anspråk för rikets försvar endast i den mån krigshändelserna gör det absolut nödvändigt.

SFS 2014:1110

3 §

[Upphävd g. F (2014:1110).]

SFS 2014:1110

4 §

En polisman, som inte har befriats från försvarsplikten, ska under krig bära uniform under såväl arbete som ledig tid.

Polismyndigheten kan dock medge en polisman den anpassning av skyldigheten att vara uniformerad som behövs med hänsyn till hans eller hennes arbetsuppgifter.

SFS 2014:1110

5 §

När omständigheterna kräver det bör en försvarspliktig polisman, som är uniformerad, ingripa mot mindre grupper av fientliga soldater, även om order om det inte har getts. Har ett ingripande gjorts, ska Försvarsmakten omedelbart underrättas.

SFS 2014:1110

6 §

Om polisiär medverkan är nödvändig för att avvärja ett fientligt angrepp, får Försvarsmakten begära medverkan av Polismyndigheten. Myndigheten får avslå en sådan begäran endast om polismän redan fullgör nödvändiga civila försvarsuppgifter eller medverkan allvarligt skulle äventyra den allmänna ordningen och säkerheten.

När den begärda uppgiften har slutförts får Försvarsmakten inte förfoga över polismännen om inte Polismyndigheten har godkänt en ny begäran om medverkan.

SFS 2014:1110

7 §

[Upphävd g. F (2014:1110).]

SFS 2014:1110

8 §

Uppträda avdelningar av polis och militär tillsammans, skola avdelningarnas befälhavare samråda och samverka för att uppnå bästa möjliga resultat. Innehar befälhavaren över den militära avdelningen lägst löjtnants tjänstegrad, äger han bestämma, att polisavdelningen skall underställas honom.

SFS 1972:367

9 §

Länsstyrelsen ska i samråd med Försvarsmakten upprätta de allmänna planer och vidta de förberedelser i övrigt som behövs med anledning av föreskrifterna i denna kungörelse.

Länsstyrelsen ska meddela de föreskrifter som behövs till ledning för Polismyndighetens verksamhet i länet. Polismyndigheten ska planlägga och i övrigt förbereda genomförandet av de uppgifter som ska skötas av polismän.

De planer länsstyrelsen och Polismyndigheten har upprättat ska revideras så ofta omständigheterna kräver det och ses över minst en gång om året.

SFS 2014:1110

10 §

Polismyndigheten får, i samråd med Säkerhetspolisen och efter att ha hört Försvarsmakten, meddela närmare föreskrifter om polisens verksamhet vid krig, krigsfara, ockupation och ockupationshot.

SFS 2014:1110

11 §

[har upphävts genom förordning (1980:593).]

SFS 1980:593

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1958:262

(Utkom 6 juni 1958.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen d. 3 mars 1944 (nr 82) angående tillämpning av lagen d. 17 dec. 1943 (nr 881) om polisens ställning under krig.

SFS 1972:367

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1972.

SFS 1980:593

11 § kungörelsen (1958:262) angående tillämpning av lagen d. 17 dec. 1943 (nr 881) om polisens ställning under krig skall upphöra att gälla vid utgången av år 1982.

SFS 1998:1560

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2014:1110

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.