Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1958:272) om tjänstekort

Omtryckt i SFS 1989:446

1 §

Tjänstekort får utfärdas för den som tjänstgör vid eller innehar uppdrag för statligt eller kommunalt organ och som för sina tjänsteåligganden regelmässigt behöver kunna styrka sin identitet eller tjänsteställning. SFS 1989:446

2 §

I fråga om behörighet att utfärda tjänstekort gäller följande.
Personal 
Behörig myndighet 
Personal i statens tjänst 
Den myndighet, institution eller länsstyrelse som personalen hör till eller, om personalen hör till en institution eller länsstyrelse, till någon annan myndighet som institutionen eller länsstyrelsen bestämmer 
Personal i en kommuns tjänst och de som tjänstgör inom befolkningsskyddet och räddningstjänsten samt det psykologiska försvaret utan att vara anställda där 
Länsstyrelsen eller den myndighet som länsstyrelsen bestämmer 
Personal vid byggnads- och reparationsberedskapen 
Den myndighet som har organiserat beredskapen 
SFS 2014:1111

3 §

Tjänstekort skall gälla för viss tid, högst fem år.

4 §

Ett tjänstekort ska innehålla uppgift om innehavarens fullständiga namn, personnummer och tjänst eller uppdrag och vara försett med ett välliknande fotografi av innehavaren och med hans eller hennes namnteckning. Om det inte finns utrymme för fullständigt namn, får annat förnamn än tilltalsnamnet förkortas. På kortet ska det anges vilken myndighet som har utfärdat det, var kontroll av kortet kan göras samt kortets nummer och giltighetstid.
Om någon har arbetsuppgifter som medför en påtaglig risk att han eller hon eller någon närstående utsätts för hot eller våld, får ett särskilt tjänstekort utfärdas om han eller hon
  • 1. är polisman,
  • 2. är annan anställd hos Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen som deltar i myndighetens brottsbekämpande verksamhet,
  • 3. är kustbevakningstjänsteman,
  • 4. är tulltjänsteman,
  • 5. tillhör fältpersonal hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten eller Försäkringskassan, eller
  • 6. tillhör sådan fältpersonal hos länsstyrelserna som arbetar med offentlig djurskyddskontroll eller rovdjursfrågor.
På särskilda tjänstekort får namn, personnummer, uppgift om tjänst eller uppdrag samt namnteckning ersättas med ett tjänstgöringsnummer.
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och länsstyrelserna ska för sina verksamhetsområden utfärda närmare föreskrifter om vid vilka tillfällen ett särskilt tjänstekort får användas. SFS 2014:1111

5 §

Varje myndighet som utfärdat tjänstekort ska föra tjänstekortsregister. I registret ska det för varje kort som utfärdas antecknas nummer, dag för utfärdandet och giltighetstid samt innehavarens namn, personnummer, signalement och tjänst eller uppdrag. I förekommande fall ska också innehavarens tjänstgöringsnummer antecknas i registret. SFS 2014:1111

6 §

Om någon uppgift som förekommer på ett tjänstekort ändras, ska innehavaren genast återlämna kortet till den myndighet som har utfärdat det. SFS 2014:1111

7 §

Innehavare av tjänstekort skall förvara sitt kort på sådant sätt att det inte är åtkomligt för obehöriga. SFS 1989:446

8 §

Om tjänstekort har kommit bort, skall anmälan om detta genast göras till den utfärdande myndigheten. SFS 1989:446

9 §

Om ett tjänstekort har förstörts eller förkommit får, efter utredning, ett nytt tjänstekort utfärdas. Skulle ett förkommet tjänstekort därefter komma till rätta, ska det omedelbart lämnas tillbaka till den myndighet som har utfärdat kortet.
Om den som har tilldelats ett tjänstekort lämnar tjänsten, om han eller hon till följd av ändrad tjänstgöring eller av annan anledning inte längre har behov av tjänstekortet, eller om kortets giltighetstid har löpt ut, ska innehavaren av kortet omedelbart återlämna detta till den myndighet som har utfärdat kortet.
Om den som har tilldelats ett tjänstekort avlider ska den som har hand om den avlidnes bo återlämna kortet till den myndighet som har utfärdat det.
Den myndighet som har utfärdat tjänstekortet ska kontrollera att det återlämnas. SFS 2014:1111

10 §

Ett tjänstekort får återkallas när det finns skäl för det. Innehavaren är skyldig att efter uppmaning utan dröjsmål lämna tillbaka ett tjänstekort som har återkallats.
Om en polisman påträffar ett tjänstekort hos någon som inte är behörig att inneha det, ska han eller hon omhänderta tjänstekortet och underrätta den myndighet som har utfärdat kortet. SFS 2014:1111

11 §

Ett återlämnat tjänstekort ska makuleras och åtgärden ska antecknas i registret. SFS 2014:1111

12 §

Den som skaffar sig tjänstekort i någon annans namn eller som lämnar annan oriktig eller vilseledande uppgift för att få ett tjänstekort döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.
Den som inte återlämnar ett tjänstekort i fall som avses i 6, 9 eller 10 § eller inte gör anmälan enligt 8 §, döms till böter. SFS 2014:1111

13 §

Polismyndigheten ska fastställa formulär till tjänstekort efter samråd med Försvarsmakten.
Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om tjänstekort efter samråd med Försvarsmakten. SFS 2014:1111

SFS 1958:272

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1959, då legitimationskungörelsen den 15 juli 1944 (nr 565) upphör att gälla.
Då i författning eller eljest förekommer hänvisning till stadgande, som ersätts genom bestämmelse i denna kungörelse, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.
Det alla som vederbör hava sig hörsamlingen att efterätta. Till yttermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivet och med Vårt kungl. sigill bekräfta låtit.

SFS 1998:36

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998.

SFS 2000:700

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.

SFS 2000:915

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

SFS 2003:902

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

SFS 2006:751

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

SFS 2007:728

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2007.

SFS 2011:693

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

SFS 2013:3

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

SFS 2014:1111

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Det som sägs i 6 § behöver inte tillämpas före utgången av 2016 beträffande tjänstekort som har utfärdats av Rikspolisstyrelsen, en polismyndighet eller Statens kriminaltekniska laboratorium, om den ändrade uppgiften endast beror på att den utfärdande myndigheten har upphört men innehavaren alltjämt tjänstgör inom polisen.