Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom

Denna förordning har enligt förordning (1998:1379) upphört att gälla den 1 januari 1999.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1998:1379).

Utfärdad: 1965-03-26

1 §

En polisman som under utövning av tjänsten tillfogas sakskada kan få ersättning av statsmedel, om skadan har uppkommit genom någon annans vållande eller av våda. Ersättning av statsmedel kan även i annat fall lämnas om en polisman genom någon annans vållande tillfogas sakskada med anledning av tjänsten.

Vid skada på motorfordon skall från ersättningen avräknas vad polismannen kan komma att erhålla enligt trafikskadelagen (1975:1410). Om polismannen har rätt till ersättning från någon annan försäkring än trafikförsäkring, lämnas ersättning endast för den del av skadan som inte omfattas av försäkringen. Dessutom ersätts eventuell ökning av premiekostnaderna. Föreligger inte särskilda skäl lämnas ersättning endast om polismannen har fått medgivande att vid tjänsteresa använda eget fordon.

Vad som sägs i denna förordning om polisman gäller även den som inom polisväsendet tjänstgör som stämningsman eller fullgör arrestantbevakningsuppgifter.

SFS 1982:949

2 §

Ersättning bestämmes enligt allmänna skadeståndsrättsliga grunder. Föreligga särskilda skäl, må ersättning dock bestämmas till lägre belopp.

3 §

Rikspolisstyrelsen prövar frågor om ersättning enligt denna förordning. En ersättningsfråga får dock prövas av polismyndigheten, om ersättning begärs med högst 2 000 kr. Ersättningen betalas ut av rikspolisstyrelsen.

Ansökan om ersättning skall göras inom ett år från det att skadan inträffade. Rikspolisstyrelsen får dock, om det föreligger särskilda skäl, pröva ansökningar som görs senare.

SFS 1986:323

4 §

Ansökan om ersättning ges in till polisstyrelsen. I ansökningen skall uppgift lämnas om skadans uppkomst och övriga förhållanden av betydelse för ersättningsfrågans bedömning.

Polisstyrelsen ombesörjer utredning i ärendet och sänder i de fall ärendet skall avgöras av rikspolisstyrelsen ansökningen med eget yttrande till rikspolisstyrelsen.

SFS 1974:518

5 §

Polisstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Rikspolisstyrelsen.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ett överklagande hindrar inte att ersättning betalas ut.

SFS 1998:1032

6 §

För belopp som statsverket gett ut enligt denna förordning träder statsverket in i polismannens rätt mot den som må vara ansvarig för skadan.

Allmän åklagare skall på framställning av rikspolisstyrelsen eller den styrelsen bestämmer föra talan vid domstol om återbetalning enligt första stycket.

SFS 1982:949

7 §

Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av rikspolisstyrelsen.

SFS 1982:949