Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1967:419) med bestämmelser om användning av spikmatta i polistjänsten

Denna kungörelse har enligt förordning (1998:42) upphört att gälla den 1 april 1998.

Utfärdad: 1967-06-09

1 §

Spikmatta får användas som hjälpmedel i polistjänsten för att tvinga förare av bil att stanna bilen,

  1. om föraren genom sitt körsätt visat uppenbar likgiltighet för annans liv,

  2. om föraren av annan anledning kan antagas vara farlig för annan person eller

  3. om föraren vid en i förväg planerad trafikkontroll ej stannar bilen på polismans tecken.

2 §

Spikmatta får användas endast på plats som i förväg bedömts vara lämplig. Spikmatta får ej användas, om sikten är nedsatt genom dimma, kraftigt snöfall eller liknande förhållande eller om vägbana är särskilt hal.

3 §

Spikmatta får läggas ut endast om

  • föraren uppmärksammats på att spikmatta kan komma att användas,

  • tydligt stopptecken givits åt föraren på sådan plats att han kan stanna bilen innan denna når mattan,

  • mattan utmärkes så att föraren kan se den tydligt,

  • vägbanan är fri från mötande trafik.

4 §

Polischef eller, enligt polischefens bestämmande, annan tjänsteman i polisledningen beslutar om användande av spikmatta. Kan sådant beslut ej avvaktas i fall som avses i 1 § 1 eller 2, får vakthavande befäl besluta. Polisledningen skall underrättas om sådant beslut så snart det kan ske.

5 §

Har spikmatta använts, skall det anmälas till länsstyrelsen och rikspolisstyrelsen.

6 §

Rikspolisstyrelsen meddelar närmare anvisningar för tillämpningen av denna kungörelse.