Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1969:612) om förbud mot professionell boxning

Denna lag har enligt Lag (2006:1006) upphört att gälla den 1 januari 2007.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2006:1006).

Utfärdad: 1969-11-28

1 §

Den som här i riket deltager i tävlings-, uppvisnings- eller träningsmatch i professionell boxning dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

2 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes också den som i fråga om match som avses i 1 §

  1. anordnar eller ekonomiskt understödjer matchen eller upplåter lokal för den,

  2. i egenskap av manager ingår avtal om matchen eller främjar tillkomsten av sådant avtal,

  3. tjänstgör som domare eller sekond.

3 §

För medverkan till brott mot denna lag dömes ej till ansvar.

4 §

Utbyte av brott som avses i denna lag skall förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1969:612

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1970.