Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1970:926) om särskild kontroll på flygplats

Denna lag har enligt Lag (2004:1100) upphört att gälla den 1 januari 2005.

Utfärdad: 1970-12-11

1 §

Till förekommande av brott som utgör allvarlig fara för säkerheten vid luftfart får särskild kontroll på flygplats äga rum enligt denna lag.

2 §

Förordnande om särskild kontroll meddelas av rikspolisstyrelsen efter samråd med luftfartsverket och skall avse viss tid, högst tre månader varje gång. Förordnande kan begränsas till viss flygplats eller viss trafik. Behövs särskilda föreskrifter i fråga om kontrollen, skall dessa anges i förordnandet.

Är fara i dröjsmål, får [polisstyrelse] förordna om särskild kontroll. Sådant förordnande skall genast underställas rikspolisstyrelsen som har att utan dröjsmål pröva om förordnandet skall bestå.

SFS 1974:599

3 §

Särskild kontroll utföres av polisman efter beslut av [polisstyrelsen]. Denna får förordna annan än polisman att under ledning av polisman utföra sådan kontroll.

Vid särskild kontroll eftersökes vapen eller annat föremål, som är ägnat att komma till användning vid brott som avses i 1 §. Väska eller annat slutet förvaringsställe inom flygplatsens område får undersökas. Flygpassagerare eller annan som uppehåller sig inom området får kroppsvisiteras.

Den som ej frivilligt underkastar sig kroppsvisitation kan i stället avvisas från flygplatsens område.

SFS 1974:599

4 §

Påträffas vid särskild kontroll föremål som avses i 3 § och tages ej föremålet i beslag enligt bestämmelserna i rättegångsbalken, skall, om det ej av särskild anledning kan underlåtas, den hos vilken föremålet påträffats anmanas att förvara föremålet på sätt som är ägnat att hindra brott som avses i 1 §. Efterkommer han ej anmaningen, får han avvisas från flygplatsens område eller del av detta.

5 §

Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning skall verkställas inomhus i avskilt rum samt, om den som undersöker eller den undersökte begär det och det kan ske utan större omgång, i vittnes närvaro. Kroppsvisitation av kvinna får verkställas eller bevittnas endast av kvinna, om undersökningen ej sker genom elektrisk metalldetektor.

6 §

Påträffas föremål som avses i 3 § vid undersökning eller kroppsvisitation enligt denna lag, skall protokoll upprättas och, om det begärs, bevis utfärdas angående vad som förekommit.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1970:926

(Utkom d. 29 dec. 1970.)

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1974:599

(Utkom d. 9 juli 1974.)

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.