Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift

Utkom: 1998-10-13
Utfärdad: 1998-09-17

Omtryckt i SFS 1981:144

1 §

Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift tillämpas i fråga om överträdelse av

  1. 3 kap. 47–49 a §§, 52 § första och andra styckena, 53–55 §§ samt 8 kap. 1 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276),

  2. sådan lokal trafikföreskrift som rör stannande eller parkering som har meddelats enligt 10 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen,

  3. sådan föreskrift om stannande och parkering på grund av vägarbete eller liknande arbete som har meddelats enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen, eller

  4. sådana föreskrifter som anges i 2 och 3 och som har meddelats enligt motsvarande bestämmelser i äldre författning.

SFS 2007:99

2 §

Parkeringsanmärkningar för överträdelser av lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen får meddelas endast om föreskrifterna i sådana fall då det skall ske har

  1. märkts ut enligt bestämmelserna i 10 kap. 13 § trafikförordningen,

  2. kungjorts enligt bestämmelserna i 1 § förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter, och

  3. förts in i ortstidning enligt 10 kap. 13 a § tredje stycket trafikförordningen.

Parkeringsanmärkningar får, trots vad som anges i första stycket 1, meddelas om bristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förståelse av trafikregleringen.

SFS 2007:232

2 a §

Kommunen fastställer felparkeringsavgiftens belopp.

Avgiftens belopp får fastställas till lägst sjuttiofem och högst ettusentrehundra kronor.

SFS 2016:897

2 b §

Om en felparkeringsavgift inte betalas inom den tid som föreskrivs i en uppmaning enligt 6 § första stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift höjs avgiften med etthundrafemtio kronor.

SFS 1993:1354

3 §

Felparkeringsavgift skall betalas i den ordning som Transportstyrelsen bestämmer.

SFS 2008:1116

4 §

Vid en sådan utredning som avses i 9 § andra stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift får skriftliga berättelser infordras från dem som antas kunna lämna upplysningar av betydelse. Behöver någon höras muntligen skall det om möjligt ske på tid och sätt som kan antas medföra den minsta olägenheten för honom.

Den som utan att vara part hörs under utredningen kan få ersättning av allmänna medel enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.

SFS 1982:811

5 §

[Upphävd g. F (2014:1247).]

SFS 2014:1247

6 §

Om en felparkeringsavgift inte betalas efter ett sådant åläggande som avses i 6 § andra stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, skall Transportstyrelsen begära indrivning av avgiften. Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Kronofogdemyndigheten skall redovisa indrivna felparkeringsavgifter till Transportstyrelsen.

SFS 2008:1116

7 §

[har upphävts genom förordning (1993:1238).]

SFS 1993:1238

8 §

[har upphävts genom förordning (1993:1238).]

SFS 1993:1238

9 §

Beslut om återbetalning som avses i 15 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift meddelas och verkställes av Transportstyrelsen.

SFS 2008:1116

10 §

Har Polismyndigheten eller allmän domstol meddelat beslut som innebär att betalningsansvar för felparkeringsavgift har undanröjts, ska Transportstyrelsen underrättas om beslutet. I fråga om beslut som har meddelats av en tingsrätt ska underrättelse sändas endast om beslut som har vunnit laga kraft.

Väcks åtal eller utfärdas ett strafföreläggande i fall som avses i 14 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och framgår det av utredningen att parkeringsanmärkning har meddelats, ska Transportstyrelsen underrättas.

SFS 2014:1247

11 §

Felparkeringsavgifter som skall tillfalla kommuner överförs av Transportstyrelsen. Därvid görs avdrag för statens kostnader med femtiotre kronor för varje helt eller delvis betald avgift.

SFS 2008:1116

12 §

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1976:206) om felparkeringsavgift eller denna förordning får i fråga om 8 och 9 §§ lagen om felparkeringsavgift och 4 § denna förordning meddelas av Polismyndigheten och i fråga om 13 § första stycket lagen om felparkeringsavgift och 6 § denna förordning av Skatteverket efter samråd med Transportstyrelsen. I övrigt får verkställighetsföreskrifter meddelas av Transportstyrelsen. Formulär till blanketter fastställs av Transportstyrelsen efter samråd med annan myndighet som berörs. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att felparkeringsavgift endast får betalas med användande av blankett som styrelsen har fastställt efter samråd med Posten Aktiebolag.

SFS 2014:1247

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:1128

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1977, då parkeringsbotskungörelsen (1968:200) skall upphöra att gälla. I fråga om överträdelser som har skett före förordningens ikraftträdande skall dock äldre bestämmelser tillämpas.

SFS 1982:811

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1982.

SFS 1988:1353

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1989.

2. I fråga om arvode och ersättning till förmyndare för år 1981 eller tidigare år tillämpas övergångsbestämmelserna till förordningen (1981:1210) om ändring i förordningen (1976:1121) om ersättning till vissa överförmyndare och förmyndare.

SFS 1992:1282

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1992:1256

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1993:1238

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1993:1354

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1994 utom i fråga om 2 b §, som träder i kraft den 1 januari 1994. Genom förordningen upphävs förordningen (1986:210) om felparkeringsavgifter i vissa fall.

SFS 1993:1712

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1994.

SFS 1994:127

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1994.

SFS 1998:1280

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1999.

2. Beträffande överträdelser av 72 § första stycket 6 och 74 § första stycket 3 vägtrafikkungörelsen (1972:603) som har skett före d. 1 okt. 1999 gäller äldre bestämmelser.

SFS 2003:861

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för parkeringsanmärkningar som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2003:920

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:193

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2005:272

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för parkeringsanmärkningar som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2007:99

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2007.

SFS 2007:232

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

Parkeringsanmärkning får meddelas enligt 2 § i dess äldre lydelse om anmärkningen avser överträdelse av föreskrifter som meddelats före d. 1 juli 2010 och som inte kungjorts enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

SFS 2008:766

(Utkom d. 23 sept. 2008.)

SFS 2008:1116

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:713

(Utkom d. 30 juni 2010.)

SFS 2014:1247

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2016:897

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2017.