Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

1 §

Springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar och batonger samt karatepinnar, blydaggar, spikklubbor eller liknande får inte föras in till landet utan särskilt tillstånd. SFS 1993:180

2 §

Tillstånd till införsel av sådana föremål som avses i 1 § får ges endast om sökanden kan visa att föremålet här är avsett att ingå i en vapensamling eller innehas för något liknande ändamål.
Tillstånd får också ges beträffande batonger av det slag som enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag, om föremålet förs in till landet för att ingå i sådan utrustning.

3 §

Polismyndigheten prövar tillstånd till införsel enligt denna förordning. SFS 2014:1142

5 §

Om påföljd för olovlig införsel av föremål som omfattas av denna förordning och försök till sådant brott finns föreskrifter i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. SFS 2000:1271

6 §

Polismyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. SFS 2014:1142

7 §

Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt denna förordning. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. SFS 1992:213

SFS 1990:415

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

SFS 1996:75

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996. I fråga om överklagande gäller äldre bestämmelser, om polismyndighetens beslut meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2000:1271

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

SFS 2014:1142

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2017:505

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.