Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:347 Utkom från trycket den 31 maj 2006Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);utfärdad den 18 maj 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:137, bet. 2005/06:JuU27, rskr. 2005/06:243. föreskrivs att 11, 15, 20, 22 och 23 §§ säkerhetsskyddslagen (1996:627) skall ha följande lydelse.11 §11 §Säkerhetsprövning skall göras innan en person genom anställning eller på något annat sätt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet eller anlitas för uppgifter som är viktiga för skyddet mot terrorism. Säkerhetsprövning får göras även under pågående anställning eller annat pågående deltagande i verksamheten. Prövningen skall klarlägga om personen kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i denna lag och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt.Säkerhetsprövningen skall omfatta registerkontroll och särskild personutredning under de förutsättningar som anges i 13–19 §§. 15 §15 § Senaste lydelse 1998:625.Registerkontroll får göras efter framställan från en annan stat, omden person som framställan gäller har eller har haft hemvist i Sverige,personen skall delta i en verksamhet på det sätt som anges i 13 § första stycket, ochdet för deltagandet gäller regler i den andra staten om registerkontroll som motsvarar reglerna i denna lag.Skall en person som har eller har haft hemvist i Sverige delta i en säkerhetskänslig verksamhet hos en mellanfolklig organisation där Sverige är medlem, får registerkontroll göras, om organisationen har gjort en framställan om kontroll. 20 §20 § Senaste lydelse 2000:434.Riksdagen och dess myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklass och om registerkontroll såvitt avser riksdagens förvaltningsområde. För anställda vid riksdagen bestämmer riksdagsförvaltningen efter samråd med krigsdelegationens sekreterare om placering i säkerhetsklass och om registerkontroll.I övrigt beslutar regeringen om placering i säkerhetsklass och om registerkontroll. Regeringen får föreskriva att myndigheter och andra, för vilka bestämmelserna om registerkontroll gäller, beslutar om placering i säkerhetsklass och om registerkontroll. Denna beslutanderätt får dock tilldelas sådana bolag, föreningar och stiftelser som avses i 1 § 2 eller sådana enskilda som anges i 1 § 3 och 8 § endast om det finns särskilda skäl. Den myndighet som regeringen bestämmer får besluta om registerkontroll enligt 15 §. 22 §22 § Senaste lydelse 2005:91.Vid registerkontroll enligt 14 § får utlämnandet omfatta alla uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret, misstankeregistret, SÄPO-registret och uppgifter som annars behandlas hos Säkerhetspolisen. 23 §23 §Om det finns synnerliga skäl, får utlämnandet omfatta även andra uppgifter än sådana som avses i 21 och 22 §§.Registernämnden beslutar i varje enskilt fall om utlämnande av uppgifter enligt denna paragraf. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMThomas Ericsson(Justitiedepartementet)