Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i vapenlagen (1996:67);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 1, 13, 17 och 18 §§, 3 kap. 1 och 8 §§, 4 kap. 2–4 §§, 6 kap. 3 och 6 §§, 9 kap. 3 § samt 11 kap. 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 3 kap. 1 a §, 9 och 10 §§ samt 6 kap. 3 a och 7 §§, av följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 4 §

Vad som sägs om skjutvapen gäller inte
 • a) salutkanoner som inte kan laddas med gastäta enhetspatroner,
 • b) skjutvapen som har tillverkats före år 1890 och som inte är avsedda för gastäta enhetspatroner,
 • c) bultpistoler avsedda för byggnadsarbete,
 • d) andra arbetsverktyg avsedda för slakt eller för industriellt eller liknande bruk, och
 • e) skjutanordningar avsedda för livräddning eller liknande ändamål.

2 kap.

2 kap. 1 §

2Tillstånd krävs för att
 • a) inneha skjutvapen eller ammunition,
 • b) driva handel med skjutvapen,
 • c) yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn, eller
 • d) föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige.
Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år, om vapnet är ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen som är avsett för målskjutning eller ett harpunvapen och om det har en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen (effektbegränsade vapen). Tillstånd krävs inte heller om innehavaren har lånat vapnet enligt bestämmelserna i 3 kap. 1 a eller 7 §.
Tillstånd krävs inte heller för verksamhet som omfattas av tillstånd enligt 3 eller 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

2 kap. 13 §

3Skjutvapen eller ammunition får föras in till Sverige utan särskilt tillstånd i följande fall:
 • a) Enskilda personer får föra in de skjutvapen och den ammunition som de i Sverige har rätt att inneha för personligt bruk. Detta gäller också sådana sammanslutningar, huvudmän för museer och bevakningsföretag som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen.
 • b) Enskilda personer, som har permanent tillstånd från behörig myndighet i Danmark, Finland eller Norge att där inneha jakt- eller tävlingsskjutvapen för eget bruk, får medföra dessa vapen med tillhörande ammunition
 • – vid vistelse i Sverige för tillfällig användning vid jakt eller tävling här,
 • – vid resa genom Sverige till Danmark, Finland eller Norge i anslutning till tillfällig användning vid jakt eller tävling i något av dessa länder.
Den som har fört in vapen och ammunition för sådan jakt eller tävling i Sverige som avses i första stycket b får utan tillstånd inneha vapnen och ammunitionen i Sverige under högst tre månader från dagen för införandet.

2 kap. 17 §

4Varje polismyndighet skall med hjälp av automatiserad behandling föra ett lokalt register över tillståndspliktiga vapeninnehav och beslut enligt denna lag.
Registret skall även innehålla uppgifter om personer som tillhör hemvärnets personal och som av Försvarsmakten har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden. Uppgifter om vilka vapen som har tilldelats får inte registreras.
Ett lokalt register får inte användas för att göra automatiserade sammanställningar över personer som tillhör hemvärnets personal.

2 kap. 18 §

5Rikspolisstyrelsen skall med hjälp av automatiserad behandling föra separata centrala register över
 • 1. personer och organisationer som enligt denna lag har meddelats tillstånd att inneha skjutvapen eller ammunition eller tillstånd att låna skjutvapen samt personer som tillhör hemvärnets personal och som av Försvarsmakten har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden (vapeninnehavarregistret),
 • 2. de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats enligt denna lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna eller försvunna (vapenregistret) och
 • 3. personer och organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna lag att bedriva handel med skjutvapen eller att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation (vapenhandlarregistret).
Det får av vapeninnehavarregistret inte framgå att en registrerad person tillhör hemvärnets personal.

3 kap.

3 kap. 1 §

Ett tillståndspliktigt skjutvapen får inte lånas ut till någon annan än den som har tillstånd att inneha vapnet.
Trots första stycket får utlåning ske i de fall som anges i 1 a och 7 §§.

3 kap. 1 a §

Den som har rätt att inneha ett skjutvapen får vid enstaka tillfällen låna ut vapnet om
 • 1. utlåningen sker för samma ändamål som utlånarens tillstånd avser,
 • 2. utlåningen avser en tid om högst två veckor, och
 • 3. låntagaren har tillstånd enligt 9 § att låna skjutvapen.
Sådant tillstånd som avses i första stycket 3 krävs dock inte om
 • 1. låntagaren har tillstånd att inneha vapen av samma typ som lånet avser,
 • 2. vapnet innehas och används under långivarens uppsikt, under uppsikt av någon annan person som har godkänts av polismyndigheten att närvara vid provskjutning eller under uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, eller
 • 3. lånet avser ett start- eller signalvapen.

3 kap. 8 §

6Skjutvapen får inte lånas ut till den som har fått ett skjutvapen förklarat förverkat eller ett tillstånd att inneha skjutvapen återkallat, om inte låntagaren ändå är berättigad att inneha vapen av den typ som lånet avser. Har någon fått ett skjutvapen omhändertaget, får vapen av den typ som omhändertagits inte lånas ut till honom eller henne.
Trots första stycket får ett vapen, efter särskilt tillstånd av polismyndigheten, lånas ut för övning eller tävling som äger rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen.

3 kap. 9 §

Tillstånd att låna skjutvapen får meddelas fysiska personer. Sådant tillstånd får meddelas endast till den som behöver låna vapen för ett godtagbart ändamål och om det skäligen kan antas att han eller hon inte kommer att missbruka sådana vapen som ansökan avser.

3 kap. 10 §

Den som har tillstånd att låna skjutvapen får under den tid som han eller hon innehar ett vapen som lån utan särskilt tillstånd även inneha ammunition till vapnet.

4 kap.

4 kap. 2 §

Vid reparation av ett skjutvapen får, utan särskilt tillstånd, en försliten eller på annat sätt oanvändbar vapendel bytas ut mot en ny likadan.
Den som har särskilt tillstånd att inneha slutstycken, ljuddämpare, eldrör, pipor, stommar, lådor eller trummor eller armborststommar med avfyrningsanordningar får utan tillstånd byta ut en sådan del mot en ny likadan, om den utbytta delen lämnas för skrotning och bytet genast anmäls till polismyndigheten.

4 kap. 3 §

7För reparation eller översyn får skjutvapen lämnas till och tillfälligt innehas av den som får driva handel med sådana vapen eller den som har tillstånd att ta emot vapen för sådana åtgärder. För reparation eller översyn får ett vapen också lämnas till den som skulle ha rätt att låna och självständigt handha vapnet.

4 kap. 4 §

Skjutvapen som skall skrotas skall lämnas till en polismyndighet. Den som lämnar ett vapen för skrotning skall bifoga tillståndsbeviset.

6 kap.

6 kap. 3 §

8Ett tillstånd att driva handel med skjutvapen skall återkallas av polismyndigheten om
 • a) tillståndshavaren inte längre driver yrkesmässig handel,
 • b) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller
 • c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.
Tillståndet får också återkallas om tillståndshavaren har åsidosatt en bestämmelse i denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som meddelats med stöd av lagen.
Första och andra styckena gäller på motsvarande sätt i fråga om tillstånd att ta emot skjutvapen för reparation eller översyn.

6 kap. 3 a §

Ett tillstånd att låna skjutvapen skall återkallas av polismyndigheten om
 • a) innehavaren har visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,
 • b) förutsättningar för tillståndet inte längre finns, eller
 • c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.

6 kap. 6 §

9En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen skall omedelbart anmäla detta till polismyndigheten i den ort där patienten är folkbokförd. Anmälan behöver inte göras om det med hänsyn till omständigheterna står klart för läkaren att patienten inte har tillstånd för skjutvapen.

6 kap. 7 §

Om en polismyndighet får kännedom om omständigheter som kan medföra att en person som tillhör hemvärnets personal är olämplig att inneha skjutvapen, skall myndigheten omedelbart underrätta Försvarsmakten om dessa omständigheter.

9 kap.

9 kap. 3 §

10Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 1 § e genom att underlåta att på föreskrivet sätt anmäla utförsel eller utlåning av skjutvapen.

11 kap.

11 kap. 1 §

11Regeringen får meddela föreskrifter om att
 • a) denna lag eller vissa föreskrifter i lagen skall tillämpas även i fråga om andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen är särskilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga säkerhet,
 • b) anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett skjutvapen skall understiga ett visst värde eller att vapnet skall vara konstruerat på ett visst sätt för att vapnet skall anses vara effektbegränsat enligt 2 kap. 1 §,
 • c) bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte skall gälla innehav av skjutvapen som lämnats över från staten till
 • – statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret, räddningstjänsten eller polisväsendet,
 • – den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel, eller
 • – frivilliga försvarsorganisationer,
 • d) tillstånd skall krävas för överföring av skjutvapen eller ammunition från Sverige till ett annat land,
 • e) den som avser att föra ut ett skjutvapen från Sverige eller lånar ut ett skjutvapen till någon som är fast bosatt i ett annat land och inte skall använda vapnet endast i Sverige, skall anmäla detta till polismyndigheten, och om att
 • f) denna lag inte skall gälla i fråga om skjutvapen och ammunition som en företrädare för en annan stats myndighet medför vid tillfällig tjänstgöring i Sverige eller vid resa för tjänsteändamål genom Sverige.

11 kap. 2 §

12Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
 • a) undantag från kravet på tillstånd för att inneha start- eller signalvapen,
 • b) krav på skjutskicklighet, utbildning, ålder och de förutsättningar i övrigt som skall vara uppfyllda för tillstånd att inneha eller låna skjutvapen,
 • c) krav på kunskap för att få tillstånd att driva handel med skjutvapen och vad som i övrigt skall gälla vid sådan handel,
 • d) vad som skall iakttas utöver bestämmelserna i 4 kap. vid ändring och reparation av skjutvapen,
 • e) krav på vapenhandlares, museers och sammanslutningars förvaring av andra vapen än effektbegränsade vapen och på sammanslutningars förvaring av ammunition,
 • f) de förutsättningar i övrigt som skall vara uppfyllda för tillstånd enligt denna lag,
 • g) utfärdande av europeiska skjutvapenpass till dem som har tillstånd att inneha skjutvapen i Sverige,
 • h) förutsättningar för och förfaringssätt vid medgivande av att personer bosatta i Sverige skall få tillstånd att förvärva skjutvapen i ett annat land,
 • i) krav på att den som förvärvat ett skjutvapen i Sverige och som är bosatt i ett främmande land skall underrätta den staten om förvärvet,
 • j) förande av vapenregister enligt 2 kap. 17–19 §§,
 • k) vilka sammanslutningar som skall anses uppfylla kraven i 2 kap. 3 § b för att kunna meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, och
 • l) vad som skall iakttas utöver bestämmelserna i 5 kap. i fråga om transport av skjutvapen och ammunition.

SFS 2006:386

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Den som vid ikraftträdandet innehar en salutkanon, som genom denna lag kommit att omfattas av tillståndskravet i 2 kap. 1 §, får inneha salutkanonen utan tillstånd till och med den 30 juni 2007. Om en ansökan om tillstånd görs innan dess, får salutkanonen innehas utan tillstånd till dess att beslutet i ansökningsärendet har vunnit laga kraft. För en salutkanon som får innehas utan tillstånd med stöd av denna punkt gäller äldre bestämmelser.
3. För vapen som har tagits emot för skrotning före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMCharlotte von Essen(Justitiedepartementet)
Prop. 2005/06:113, bet. 2005/06:JuU29, rskr. 2005/06:225.
Senaste lydelse 2000:147.
Senaste lydelse 2000:147.
Senaste lydelse 1999:74.
Senaste lydelse 1999:74.
Senaste lydelse 2000:147.
Senaste lydelse 2000:147.
Senaste lydelse 2000:147.
Senaste lydelse 2000:147.
Senaste lydelse 2000:147.
Senaste lydelse 2005:507.
Senaste lydelse 2000:147.