Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:387 Utkom från trycket den 31 maj 2006Lag om ändring i polislagen (1984:387);utfärdad den 11 maj 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:113, bet. 2005/06:JuU29, rskr. 2005/06:225. föreskrivs att det i polislagen (1984:387) skall införas en ny paragraf, 20 a §, av följande lydelse.20 a §20 a §En polisman får genomsöka ett fordon i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan påträffas och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMCharlotte von Essen(Justitiedepartementet)