Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:515 Utkom från trycket den 14 juni 2006Lag om ändring i polislagen (1984:387);utfärdad den 1 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:138, bet. 2005/06:JuU36, rskr. 2005/06:297. föreskrivs att det i polislagen (1984:387) skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.2 a §2 a §Polisen får bedriva särskilt personsäkerhetsarbete beträffande vittnen och andra hotade personer. Regeringen får meddela föreskrifter om sådant säkerhetsarbete. I sådana föreskrifter får det anges att även andra myndigheter får bedriva särskilt personsäkerhetsarbete. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarJENS ORBACKCharlotte von Essen(Justitiedepartementet)