Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:547 Utkom från trycket den 14 juni 2006Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor;utfärdad den 1 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295. föreskrivs att 10 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ha följande lydelse. 10 kap.2 §2 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att fysiska eller juridiska personer skall medverka vid övningar av betydelse för den räddningstjänst som skall bedrivas under höjd beredskap. Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.På regeringens vägnarLENI BJÖRKLUNDHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)