Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:978 Utkom från trycket den 30 juni 2006Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617);utfärdad den 21 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:147, bet. 2005/06:KrU29, rskr. 2005/06:386. föreskrivs att 2 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617) skall ha följande lydelse.2 kap. 4 §4 §Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser.Tillstånd att anordna offentlig tillställning krävs även i annat fall, om det är fråga om offentliga danstillställningar, tivolinöjen, marknader eller liknande nöjestillställningar eller tävlingar eller uppvisningar i motorsport. Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken, får emellertid anordnaren befrias från skyldigheten att söka tillstånd enligt detta stycke för tillställning av visst slag. Ett beslut om befrielse får förenas med villkor.En allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 4 eller en cirkusföreställning får hållas utan tillstånd, om den med hänsyn till det väntade deltagarantalet, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken. Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.På regeringens vägnarJENS ORBACKThomas Ericsson(Justitiedepartementet)