Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1215 Utkom från trycket den 1 december 2006Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617);utfärdad den 23 november 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:212, bet. 2006/07:FöU2, rskr. 2006/07:2. föreskrivs att 3 kap. 10 § ordningslagen (1993:1617) skall ha följande lydelse.3 kap.10 §10 § Senaste lydelse 2004:489. Regeringen får meddela de föreskrifter om ordningen och säkerheten i en hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnen. Regeringen får överlämna åt en kommun att meddela sådana föreskrifter i fråga om hamnar som ägs eller förvaltas av kommunen eller av ett av kommunen helägt företag. I fråga om hamnar som ägs eller förvaltas av någon annan får regeringen överlämna åt länsstyrelsen att meddela sådana föreskrifter.Föreskrifter enligt första stycket skall ange det område i vatten och på land inom vilket föreskrifterna skall gälla.Vissa bestämmelser om ordningen och säkerheten på fartyg och i hamnanläggningar finns i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd, och inom hamnar i lagen (2006:1209) om hamnskydd.Denna lag träder i kraft den 15 juni 2007.På regeringens vägnarBEATRICE ASKThomas Ericsson(Justitiedepartementet)