Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift;

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift1 skall ha följande lydelse.

1 §

1 Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift tillämpas i fråga om överträdelse av
  • 1. 3 kap. 47-49 a §§, 52 § första och andra styckena, 53-55 §§ samt 8 kap. 1 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276),
  • 2. sådan lokal trafikföreskrift som rör stannande eller parkering som har meddelats enligt 10 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen,
  • 3. sådan föreskrift om stannande och parkering på grund av vägarbete eller liknande arbete som har meddelats enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen, eller
  • 4. sådana föreskrifter som anges i 2 och 3 och som har meddelats enligt motsvarande bestämmelser i äldre författning.

2 §

3 Parkeringsanmärkningar för överträdelser av lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen får meddelas endast om föreskrifterna i sådana fall då det skall ske har
  • 1. märkts ut enligt bestämmelserna i 10 kap. 13 § trafikförordningen,
  • 2. tillkännagivits i enlighet med tillämpliga bestämmelser i 10 kap. 11 § trafikförordningen, och
  • 3. förts in i ortstidning enligt 10 kap. 13 a § tredje stycket trafikförordningen.
Parkeringsanmärkningar får, trots vad som anges i första stycket 1, meddelas om bristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förståelse av trafikregleringen.

SFS 2007:99

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Förordningen omtryckt 1981:144.
Senaste lydelse 1998:1280.
Senaste lydelse 2005:272.