Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift;

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift skall ha följande lydelse.

2 §

1 Parkeringsanmärkningar för överträdelser av lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen får meddelas endast om föreskrifterna i sådana fall då det skall ske har
  • 1. märkts ut enligt bestämmelserna i 10 kap. 13 § trafikförordningen,
  • 2. kungjorts enligt bestämmelserna i 1 § förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter, och
  • 3. förts in i ortstidning enligt 10 kap. 13 a § tredje stycket trafikförordningen.
Parkeringsanmärkningar får, trots vad som anges i första stycket 1, meddelas om bristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förståelse av trafikregleringen.

SFS 2007:232

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2007:99.