Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:538 Utkom från trycket den 27 juni 2007Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt;utfärdad den 14 juni 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211. föreskrivs att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvättLagen omtryckt 1999:162. skall ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2006:535. Bestämmelserna i denna lag gäller fysiska och juridiska personer som driverbank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,livförsäkringsrörelse,verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,verksamhet som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400),verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor, elleryrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare).Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i första stycket. I fråga om verksamheter som avses i första stycket 1-7 gäller lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet.Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra fysiska och juridiska personer finns i 9 c §.Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.På regeringens vägnarANDERS BORGMats Walberg(Finansdepartementet)