Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:984 Utkom från trycket den 30 november 2007Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);utfärdad den 22 november 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11. föreskrivs att 23 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska ha följande lydelse.23 §23 § Senaste lydelse 2006:347. Om det finns synnerliga skäl, får utlämnandet omfatta även andra uppgifter än sådana som avses i 21 och 22 §§.Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden beslutar i varje enskilt fall om utlämnande av uppgifter enligt denna paragraf.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKThomas Ericsson(Justitiedepartementet)