Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar

2007:1240 
Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048). 

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Märkning och registrering

2 §

En hundägare ska låta märka och registrera sin hund
  • 1. innan hunden uppnått en ålder av fyra månader,
  • 2. inom fyra veckor efter förvärvet, om hunden förvärvas efter tre månaders ålder och föregående ägare inte har låtit märka och registrera den, eller
  • 3. inom fyra veckor från införseln, om hunden förs in i landet efter tre månaders ålder och inte är märkt och registrerad.

3 §

Märkning ska ske med mikrochips eller tatuering.

4 §

En anmälan om registrering ska innehålla uppgifter om
  • 1. hundägarens namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer och kontaktuppgifter,
  • 2. hundens identitet och märkning, och
  • 3. namn och kontaktuppgifter på den som utfört märkningen.

5 §

Vid ägarbyte ska anmälan ske till registret inom fyra veckor från förvärvet. Anmälan ska innehålla de uppgifter som avses i 4 § 1 och 2.
När hunden har dött ska hundägaren snarast anmäla detta till registret.

Överlåtelse av driften av hundregistret

6 §

Statens jordbruksverk får överlåta driften av hundregistret till en annan myndighet eller en organisation.

Registerinnehåll

7 §

Registret får innehålla de uppgifter som anges i 4 § 1 och 2 samt övriga uppgifter som har omedelbar betydelse för handläggningen av registreringsärendet.

Avgifter

8 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
  • 1. skyldighet för hundägaren att betala avgift för registreringen och för utrustning för att läsa av märkningen, och
  • 2. beräkningen av avgiften.

Samordnande myndighet

8 a §

Länsstyrelsen i Norrbottens län samordnar övriga länsstyrelser i arbetet enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter och ger stöd, råd och vägledning till dem. SFS 2018:246

Informationsplikt

9 §

Om Polismyndigheten finner att det finns förutsättningar enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter att besluta om förelägganden eller förbud enligt 8 eller 9 §, att omhänderta en hund enligt 11 § första stycket eller meddela hundförbud enligt 15 §, ska myndigheten skyndsamt anmäla detta till länsstyrelsen. En sådan anmälan ska innehålla en redogörelse för omständigheterna i ärendet. Polismyndigheten får avvakta med en anmälan om den skulle skada en pågående förundersökning eller myndighetens verksamhet för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. SFS 2018:246

9 a §

Vid handläggningen av ett ärende enligt 8, 9, 11 eller 15 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, ska Polismyndigheten på begäran av länsstyrelsen lämna över uppgifter om ärendet som kan vara av betydelse för länsstyrelsens handläggning, i den utsträckning överlämnandet inte skulle skada en pågående förundersökning eller myndighetens verksamhet för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. SFS 2018:246

9 b §

Om länsstyrelsen har fattat beslut enligt 8 eller 15 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, ska myndigheten underrätta Polismyndigheten om beslutet. SFS 2018:246

Tillsyn över hundar vid jakt

10 §

I 16, 17 och 19 §§ jaktförordningen (1987:905) finns föreskrifter om tillsyn över hundar vid jakt och jaktträning som avviker från 16 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Verkställighetsföreskrifter

11 §

Länsstyrelsen i Norrbottens län får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av de uppgifter som länsstyrelserna ska utföra enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. SFS 2018:246

12 §

Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 2–7 §§ i denna förordning. SFS 2018:246

SFS 2007:1240

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (2002:7) om märkning och registrering av hundar ska upphöra att gälla.

SFS 2008:1053

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2014:1236

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2018:246

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.