Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:857 Utkom från trycket den 18 november 2008Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning;utfärdad den 6 november 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6. föreskrivs att 1 § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning ska ha följande lydelse.1 §1 §I denna lag finns bestämmelser om användning av övervakningsutrustning (allmän kameraövervakning). Allmän kameraövervakning ska ske med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet.I fråga om hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål gäller bestämmelserna om hemlig kameraövervakning i 27 kap. rättegångsbalken och lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKKatrin Hollunger Wågnert(Justitiedepartementet)