Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1355 Utkom från trycket den 19 december 2008Lag om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter;utfärdad den 11 december 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94. föreskrivs att i 4 § lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter ordet "Vägverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen".Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKCharlotte von Essen(Justitiedepartementet)