Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1021 Utkom från trycket den 3 november 2009Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);utfärdad den 15 oktober 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:201, bet. 2009/10:FöU3, rskr. 2009/10:3. föreskrivs att 13 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska ha följande lydelse.13 §13 § Senaste lydelse 2004:403. Registerkontroll ska göras vid säkerhetsprövning som gäller anställning, uppdrag, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, utbildning, besök eller något annat deltagande i verksamhet, om anställningen eller deltagandet i verksamheten har placerats i säkerhetsklass.Med undantag för offentliga ombud enligt 27 kap. 27 § rättegångsbalken och integritetsskyddsombud enligt 6 § lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol ska registerkontroll inte göras när det gäller uppdrag som offentlig försvarare eller ombud inför domstol. Registerkontroll ska inte heller göras när det gäller ledamot i riksdagen eller i fullmäktige eller liknande uppdrag.Denna lag träder i kraft den 1 december 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohn Ahlberk(Justitiedepartementet)