Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 6 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ordet "Sjöfartsverkets" ska bytas ut mot "Transportstyrelsens".


SFS 2009:1361

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.