Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:98 Utkom från trycket den 9 mars 2010Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning;utfärdad den 25 februari 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:59, bet. 2009/10:TU9, rskr. 2009/10:183. föreskrivs att 7 § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning ska ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 2006:420. Tillstånd krävs inte för allmän kameraövervakningnär övervakningen sker med en övervakningskamera som av trafiksäkerhetsskäl eller för säkerheten i arbetsmiljön är uppsatt på fordon, maskin eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller användaren,vid övervakning som utförs av Trafikverketa) vid vägtrafikövervakning ellerb) vid en sådan betalstation som avses i bilagan till lagen (2004:629) om trängselskatt och sker för att samla in endast sådana uppgifter som behövs för att beslut om trängselskatt enligt lagen ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan skatt betalas,vid sådan trafikövervakning i en vägtunnel som avses i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och som utförs av någon annan tunnelhållare än Trafikverket ellernär övervakningen sker i sådana fall som avses i 4 § första stycket.Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMEva Lenberg(Justitiedepartementet)