Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:309 Utkom från trycket den 11 maj 2010Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);utfärdad den 29 april 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235. föreskrivs att 10 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska ha följande lydelse.10 §10 §Tillträdesbegränsningar ska utformas så att den enskildes rätt att röra sig fritt inte inskränks mer än nödvändigt.Bestämmelser som möjliggör förbud mot tillträde till vissa byggnader, andra anläggningar, områden och andra objekt finns i skyddslagen (2010:305).Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnnika Waller(Justitiedepartementet)