Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:310 Utkom från trycket den 11 maj 2010Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning;utfärdad den 29 april 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235. föreskrivs att 4 § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning ska ha följande lydelse.4 §4 §Upplysning enligt 3 § behöver inte lämnasom allmän kameraövervakning sker för att skydda en byggnad, en annan anläggning eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1–4 eller 6 § första stycket skyddslagen (2010:305) har förklarats utgöra skyddsobjekt, ellervid allmän kameraövervakning som en polismyndighet utför vid automatisk hastighetsövervakning.Första stycket 1 gäller inte för en byggnad, en annan anläggning eller ett område som används eller är avsedd för fredstida krishantering enligt 4 § 4 skyddslagen.Om det finns synnerliga skäl får undantag från upplysningsplikten i övrigt medges av länsstyrelsen. En ansökan om undantag ska vara skriftlig. I sådana ärenden tillämpas, om övervakningsutrustningen ska kunna riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde, 16 § andra stycket och 18 §. Länsstyrelsen ska i sitt beslut om undantag meddela de villkor som behövs.Vad som sägs om undantag från upplysningsplikten i första och tredje styckena gäller inte avlyssning eller upptagning av ljud.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.2. Äldre föreskrifter gäller dock för sådana skyddsobjekt som anges i punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen (2010:305).På regeringens vägnarBEATRICE ASKEva Lenberg(Justitiedepartementet)