Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:364 Utkom från trycket den 1 juni 2010Lag om ändring i vapenlagen (1996:67);utfärdad den 20 maj 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255. föreskrivs att det i vapenlagen (1996:67) ska införas en ny paragraf, 2 kap. 22 §, samt närmast före 2 kap. 22 § en ny rubrik av följande lydelse.2 kap.Utlämnande av personuppgifter och uppgiftsskyldighet22 §22 §Bestämmelserna om utlämnande av personuppgifter och uppgiftsskyldighet i 2 kap. 14 och 15 §§ polisdatalagen (2010:361) gäller även när personuppgifter behandlas i vapenregister enligt denna lag.Regeringen meddelar föreskrifter om att personuppgifter får lämnas ut även i andra fall.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKCharlotte von Essen(Justitiedepartementet)