Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:365 Utkom från trycket den 1 juni 2010Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);utfärdad den 20 maj 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255. föreskrivs att 12, 21 och 22 §§ säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska ha följande lydelse.12 §12 § Senaste lydelse 1998:625. Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister eller lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter hämtas som behandlas med stöd av polisdatalagen (2010:361).21 §21 § Senaste lydelse 1998:625. Utlämnande av uppgifter vid registerkontroll får omfattaför säkerhetsklass 1 eller 2: varje uppgift som finns tillgänglig om den kontrollerade och, om det är oundgängligen nödvändigt, om make eller sambo, ochför säkerhetsklass 3: uppgifter om den kontrollerade i belastningsregistret och misstankeregistret samt uppgifter som behandlas hos Säkerhetspolisen.22 §22 § Senaste lydelse 2006:347. Vid registerkontroll enligt 14 § får utlämnandet omfatta alla uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret och misstankeregistret samt uppgifter som behandlas hos Säkerhetspolisen.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnnika Waller(Justitiedepartementet)