Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:519 Utkom från trycket den 15 juni 2010Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor;utfärdad den 3 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295. föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.2 kap.4 §4 §Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor som anges i första stycket.Första och andra styckena gäller även flygplatser som har meddelats drifttillstånd enligt 6 kap. 8 § första stycket luftfartslagen (2010:500).Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)